Şenbe, Dekabr 20, 2014 Aşgabat wagty 10:06
  • Oppozision lider Alekseý Nawalnyý sudda, Moskwa, 14-nji awgust, 2014

    Prokurorlar Nawalnyý üçin 10 ýyl sorady

    Orsýetiň prokurorlary oppozision lider Nawalnyny 10 ýyllyk tussaglyga höküm etmegi soradylar. Nawalnyý özüne ýöňkelýän aýyplamalary Kremliň başga pikirlilige garşy kampaniýasynyň bölegi diýip atlandyrýar.

  • Yrak, YD söweşijileri

    Yrakda YD liderleri öldürildi

    Pentagon Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň uran howa zarbalarynyň «Yslam döwleti» jeňçi toparynyň uly we orta derejedäki liderleriniň «bir toparyny» öldürendigini aýdýar.


Azatlyk TW

Wideo Rubl we ykballar

Rublyň hümmetsizlenmegi Russiýadaky zähmet migrantlaryna hem täsirini ýetirdi.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #51

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 19.12.2014 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
19.12.2014
Şu gün: Peşawar şäherinde syýasy partiýalar we graždan jemgyýetçilik guramalary “Talybanyň” mekdebe hüjümini ýazgaryp çykyş etdiler; Ermenistanyň paýtagtynda protestçiler esasy azyk önümleriniň we beýleki zerurlyklaryň bahasynyň gözegçilik astyna alynmagyny talap etdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 19

Şu gün: Peşawar şäherinde syýasy partiýalar we graždan jemgyýetçilik guramalary “Talybanyň” mekdebe hüjümini ýazgaryp çykyş etdiler; Ermenistanyň paýtagtynda protestçiler esasy azyk önümleriniň we beýleki zerurlyklaryň bahasynyň gözegçilik astyna alynmagyny talap etdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 18

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde ýaşaýjylar harby mekdepde heläk bolan 140-dan gowrak adamyň hatyrasyna mekdebe gül desselerini goýdular; Gyrgyzystanda döwlete degişli däl guramalar Bişkegiň merkezinde Halkara migrasiýa gününi bellediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 17

Şu gün: Peşawarda maşgalalar “Talybanyň” mekdebe eden hüjüminde wepat bolanlary jaýladylar; Demirgazyk Yrakda “Yslam döwletiniň” söweşijileriniň Mosul regionyndaky hüjümlerinden gaçyp çykan 1500 maşgala üçin bosgun lageri döredildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 16

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde “Talybanyň” ýaragly wekilleri mekdebe hüjüm edip, ýüzden gowrak adamy öldürdi, olaryň köpüsi çagalar; Gazagystanyň paýtagty Astanada 25 ýyl mundan ozal bolan zorlukly wakalaryň pidalarynyň hatyrasyna matam tutuldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 15

Şu gün: Gazagystanyň paýtagty Astanada EXPO-2017- ä taýýarlyk görýän gurluşyk işgärleri polisiýa bilen çaknyşdy; Pakistanyň Bulujystan welaýatynda polio keseline garşy görülýän çäreler dikeldildi we beýleki täzelikler.

Test

Zenan söweşijiler

Asyrlaryň dowamynda öňe saýlanan zenan söweşijiler barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Угасающие надежды на создание свободного от расизма общества

Избрание Барака Обамы на пост президента в 2008 году послужило поводом для надежд на наступление пострасистской эпохи.

Fotosergi Правозащитница Лейла Юнус подвергается в тюрьме преследованиям

Находящаяся в тюрьме в Баку азербайджанская правозащитница Лейла Юнус написала письмо о том, что подверглась издевательствам со стороны группы молодых людей.'Çäre görülmese, hüjüm ederis'

Iň soňky teswir (jemi 8)

Hajy Myrat : Owgan Türkmenleri Türkmenistana duşmandäl Atawatanna gyýabakylmagyny islemiýar emma Garkyn we Hamiýap etrabynyň ilatynyň ... Dowamy

Nyýazowmy ýa Berdimuhamedow?

Iň soňky teswir (jemi 15)

kepjebash: этим дармомедам, от политики далеко......Поэтому, надежда нашим молодым! Dowamy

Ilat ýazuwy: 2 ýyl nämälimlik

Iň soňky teswir (jemi 5)

hakykat: Türkmenistanyn ilat sany 5.200.000 töwerekden yokary dâlmikâ diyyârin. Oñ yarysama türmede. Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

10:30 - 11:00
Habarlar gündeligi
19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Hepdäniň jemi