Çarşenbe, Sentýabr 17, 2014 Aşgabat wagty 22:33
  • Türkmen serhet gullukçylary

    Türkmen esgerleri 'Owganystana girdi'

    Mundan üç aý töweregi ozal Türkmenistanyň esgerleriniň serhetden Owganystanyň giňişligine geçip, owgan topragynda garym gazyp, tor dikip çykandyklaryny aýdylýar.

  • Aşgabatdaky "Mollanapes" teatrynyň ýüzündäki bir heýkel.

    Tomaşaçysyz (türkmen) teatrlary

    Türkmenistanda täze teatr möwsümi açyldy. Tomusky arakesmeden soň paýtagtyň teatrlarynda oýunlar görkezilip başlandy. Emma ähli teatrlara deň derejede gyzyklanma bildirilmeýär.


Azatlyk TW

Wideo 'Gul bazar' ýygymçy toplaýar

Ilat arasynda pagta meýdanyna ugramak üçin ýygnanylýan ýerlere "Gul bazar" hem diýilýär.Fotosergiler

Fotosergi Gülnaranyň 'jenjelli' suratlary

Gülnara Karimowanyň metbugat wekili onuň birnäçe suratyny ýaýratdy.

Fotosergi Türkmenabat 'tämizlenýär'

Şäherde hepde soňky ýowara çykarylan adamlary görse bolýar.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 17.09.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
17.09.2014
Şu gün: Pakistanda puluny ogurladan zyýaratçylar tarapyndan protest aksiýasy geçirildi; Serbiýada täze gelen silden soň üç adam dereksiz ýitdi, 400 çemesi adam ewakuasiýa edildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Sentýabr, 17

Şu gün: Pakistanda puluny ogurladan zyýaratçylar tarapyndan protest aksiýasy geçirildi; Serbiýada täze gelen silden soň üç adam dereksiz ýitdi, 400 çemesi adam ewakuasiýa edildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Sentýabr, 16

Şu gün: Owganystanda NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky harbylaryň kerwenine hüjüm edildi; Pakistanda Demirgazyk Waziristan sebitiniň ýaşululary duşuşdy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Sentýabr, 15

Owganystanyň paýtagtynda apellýasion sud köpçülik bolup zorlamak sebäpli ölüm jezasyna höküm edilen bäş adamyň jezasyny güýjünde galdyrdy; Orsýet rublynyň hümmeti ýene täze rekord derejesinde pese düşdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 12

Şu gün: Täjigistanyň paýtagty Duşenbede Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammiti Waşingtony raketa gorag planlary boýunça gyýatklaýyn tankyt etmek bilen tamamlandy; Pakistanda poliomelit keseline uçran täze üç adam hasaba alyndy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Sentýabr, 11

Şu gün: Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň liderleri Täjigistanyň paýtagty Duşenbedäki sammite ýygnanyp başladylar; Meşhur amerikan aşpezleri Gyrgyzystanda aşpezlik ugrundan okaýan studentlere közde et bişirmegiň usullaryny öwredýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 10

Şu gün: Eýranyň prezidenti Hassan Rohani şu hepde geçiriljek Şanhaý hyzmatdaşlyk gurmasynyň sammitiniň öň ýanynda, iki taraplaýyn gepleşikleri geçirmek üçin täjik paýtagty Duşenbe bardy; Gyrgyzystanda “Bütindünýä çarwa oýunlary” başlady we günüň beýleki täzelikleri.

Test

Gazagystan barada näme bilýärsiňiz?

Ýakynda Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Gazagystan “mundan öň sebitde hiç haçan döwlet bolmadyk ýurt” diýmek bilen, Merkezi Aziýada gahar-gazaby artdyrdy. Dowamy

Радио Азатлык на русском

После санкций Запада взгляд Кремля устремлен на Восток

В саммите ШОС участвуют президенты государств – членов ШОС (Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана).

Fotosergi Россия под властью Китая

Во вторник представитель Госдепартамента заявил о том, что США завершают подготовку к расширению санкций против оборонного, энергетического и финансового сектора России.'Sürüjilere oňaýsyzlyk döredilýär'

Iň soňky teswir (jemi 2)

lb: Shatlyk dogry diyyan. Turkmen halky zamanyn gelmegi bilen halkda yerinden gopar. Berdi hic ... Dowamy

Hyzmatdaşlyk nähili bolup biler?

Iň soňky teswir (jemi 1)

Bahar: Dıymek afganıstandan TM geljek bu jenchıler..GB bu barada alada etyamıka yada yurtdan gachyp ... Dowamy

Migrant türkmenleriň okuw aladalary

Iň soňky teswir (jemi 5)

Merjen: Turkmen hokumetı oz turkmen yashlaryna ata vatana gelıp gıder yaly shert doretmelı.kop yashlar ... Dowamy

Elýetmez “çäreçi” aýlawlar

Iň soňky teswir (jemi 1)

etrap: ne goZel athanalar gurnalyar siz name gorupmi. prezidentimiz hem ata uly uns berya. ... Dowamy

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

07:00 - 07:06
Penşenbe
Täzelikler
07:06 - 07:30
Penşenbe
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Penşenbe
Habarlar gündeligi

HABARLAŞYŇ