Çarşenbe, Iýul 29, 2015 Aşgabat wagty 00:42
  • Türkiýäniň tanky türk-siriýa serhedine gözegçilik edýär, 24-nji iýul, 2015

    Türkiýe, ABŞ 'howpsuz zonany' döretmekçi

    Türkiýe bilen ABŞ “Yslam döwleti” toparynyň jeňçilerini Siriýanyň Türkiýe bilen aradaky serhetýaka giňişliginden uzaklaşdyrmak boýunça bilelikdäki planlary maslahat edýärler.

  • Aşgabat

    Aşgabatda ýene suw kesildi

    Paýtagtlylaryň suw bilen üpjünçiligindäki kösençleri dowam edýär. Düýn, 27-nji iýulda, şäheriň 11-nji mikroraýonynda hem-de ”Hitrowka”, ”Posýolka”, ”Sowhoz” diýlip atlandyrylýan raýonlarynda bütin gün suw bolmady.


Azatlyk TW

Wideo Sem bolmadyk dutar

Eýrandaky türkmenler milli saz-sungatyny ýitirmän, saklap gelýärler.Fotosergiler

Fotosergi Gowdan: Satellitler aýrylýar

Aşgabadyň Gowdan massiwinde satellit antennalary aýryldy.

Fotosergi Region görnüşleri # 30

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar


Infografik

Fotosergi Sanlarda #7

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Russiýanyň liderligi

Ozalky Gündogar Blogunyň raýatlary Russiýanyň liderligine nähili garaýarlar?


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 28.07.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
28.07.2015
Şu gün: Ukrainanyň Prawoslaw ybadathanasynyň agzalary Kiýewde merhemetli Wolodimir soborynda beýik şazada Wolodimiriň aradan çykmagynyň 1000 ýyllygyna bagyşlanan dabara gatnaşdylar; Owganlar özleriniň milli kriket toparynyň oýunçylarynyň Kabula dolanyp gelmegini gutladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul - 28

Şu gün: Ukrainanyň Prawoslaw ybadathanasynyň agzalary Kiýewde merhemetli Wolodimir soborynda beýik şazada Wolodimiriň aradan çykmagynyň 1000 ýyllygyna bagyşlanan dabara gatnaşdylar; Owganlar özleriniň milli kriket toparynyň oýunçylarynyň Kabula dolanyp gelmegini gutladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 27

Şu gün: Bakuwda adam hukuklaryny goraýyjylar Leýla we Arif Ýunus sud edildiler; Kişinewda energiýa hyzmatlarynyň nyrhlarynyň artdyrylmagyna garşy protest geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 24

Şu gün: Azerbaýjanda derňewçi žurnalist Hadyja Ismaýilowanyň goldawçylary Bakunyň sud jaýynyň daşynda ýygnanyp, goldaw bildirdiler; Moskwanyň sudy aşa milletçi lider Ilýa Gorýaçewi ençeme adamyň öldürilmegini guramalaşdyrmakda günälenip, ömürlik türme tussaglygyna höküm etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul - 23

Şu gün: Agyr ýagan ýagyş Pakistanyň demirgazyk-günbatar şäheri Peşawaryň köçelerine sil gelmegine sebäp boldy; Gazagystanyň Almaty şäheriniň eteginde ýaşaýan adamlaryň 900 çemesi, ýer süýşmesi zerarly, ýaşaýan jaýlaryndan ewakuasiýa edildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul - 22

Kiýewde 21-nji iýulda Sag sektor milletçi hereketiniň ýüzlerçe goldawçysy ukrain hökümetine garşy proteste ýygnandy; gyrgyz we hytaý resmileri iki ýurduň paýtagtyny birikdirýän täze uly ýoly açdylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 21

Şu gün: Ukrainaly kinorežissýor Oleh Sentsow terrorçy topary döretmekde, hüjümleri planlaşdyrmakda we partlaýjy serişdeleri saklamakda günälenip, sud edilýär; NATO we Ukrainanyň harby güýçleri Ukrainanyň günbatarynda bilelikde harby maşklary geçirip başladylar we beýleki täzelikler.


"Gazprom" suda ýüz tutýar

Iň soňky teswir (jemi 5)

Sawçy: Gaty Optimist ylalaşykly atsyzlar bar how! Akgulaklar bilen goñşy bolan bolsañ, aýal gyzlaryny ... Dowamy

Mejbury medisina barlaglary

Iň soňky teswir (jemi 2)

Sawçy: Gurbangüliñ bir topar ýegenjiklerini mejbury barlagdan geçirmeli! Şolarda pul kän bolmaly! Dowamy

"Romantiki jyhat"

Iň soňky teswir (jemi 3)

MUSULMAN CAGASY: ALLA BEYIKDIR
YEKE TAKDIR
ELINE KURAN WE TESBI ALMAGYN DEREGIN YARAG ALYP ALLANYN IN BIR ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi