Anna, Ýanwar 30, 2015 Aşgabat wagty 20:26
  • Hasabatda çaga zähmetiniň ulanylmagyny gadagan edýän kanunçylygyň bozulýandygy bellenilýär.

    HRW: Türkmenistanda ýagdaý üýtgemeýär

    HRW guramasynyň täze hasabatynyň Türkmenistan bölüminde ýurtda adam hukuklarynyň bozulmagynyň dowam edýändigi we geçen ýyl bu meselede hakyky gowulanmalaryň bolmandygy aýdylýar.

  • Donetskdäki Rusparaz separatistleriň lideri Aleksandr Zaharçenko

    Separatistler: Ukrain esgerlerini ‘gabadyk’

    Rusparaz separatistleriň lideri Donetsk regionynda ukrain esgerlerini gabawa alandyklaryny we, eger-de boýun bolmasalar, onda gabawdakylaryň hemmesini gyrjakdyklaryny habar berdiler.


Azatlyk TW

Wideo Abat ýa biwat?

Aşgabatda daşky durky degişlilikde gowy bolan binalar hem ýumrulýar.



Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #5

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Mekdebe barýan ýol

Türkmengala: "Täze obada" täze mekdep guruldy, ýol ýatdan çykaryldy.


Infografika

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Auschwitz: Häzir we Öň

Ýetmiş ýyl mundan ozal Nasist goşunlary Auschwitz lagerinde ýersirleri “ölüm marşyna” mejbur etdi.


Test

2014: Ýylyň jemleri

Soňky 12 aýyň içinde bolup geçen möhüm halkara wakalaryny nä derejede bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 29.01.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
29.01.2015
Şu gün: Belgradda adam hukuklaryny goraýjy topar Kosowa urşunda öldürilen etniki albanlaryň ykbalyny dokumentleşdirýän filmi görkezdi; Gazagystanda dürli regionlardan bolan gurluşyk işgärleri Almaty şäherinde öz aýlyklarynyň gijikdirilmegine garşy protest geçirdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 29

Şu gün: Belgradda adam hukuklaryny goraýjy topar Kosowa urşunda öldürilen etniki albanlaryň ykbalyny dokumentleşdirýän filmi görkezdi; Gazagystanda dürli regionlardan bolan gurluşyk işgärleri Almaty şäherinde öz aýlyklarynyň gijikdirilmegine garşy protest geçirdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 28

Şu gün: Orsýetiň goranmak ministriniň orunbasary Duşenbede çykyş edip, täjik goşunynyň güýlendirilmegine kömek beriljegini aýtdy; Gazak häkimiýetleri Almatyda golaýda gurlan üç jaýy ýykmak barada höküm çykardylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 27

Şu gün: Pakistanda polisiýanyň işgärleri mekdep mugallymlarynyň özlerini söweşijilerden goramagy üçin olara ýarag ulanmak boýunça sapak berýärler; Ermenistanyň paýtagtynda kiçi biznesiň wekilleri salgytlaryň azalmagyna garşy çykyş edýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 26

Şu gün: Krymda harby geýimli we ýüzi nikaply adamlar krym tatarlarynyň dilinde gepleşik berýän ýeke-täk telekanalyň daşyny gabady; Ermenistanyň paýtagtynda ýüzlerçe adam täze salgyt düzgünlerine protest bildirdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 23

Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda protest geçdi; Täjigistanda Duşenbäniň Yslam institutyndan geçen ýyl 382 talybyň okuwdan çykarylandygy mälim edildi we günüň beýleki täzelikleri.


Gara maşynlar 'garalanýar'

Iň soňky teswir (jemi 7)

Tap Harja Yasa: Берекелла Аркадаг.Илатын дашына айлан кемерини хас-да гысян. Dowamy

Reňke çäklendirme: Nämä garaşmaly?

Iň soňky teswir (jemi 2)

yok: be hacan adamlar turarka shu don yurek hokumete garshy Dowamy

"Polisiň derdinden öýden çykyp bolanok"

Iň soňky teswir (jemi 10)

wepa: Türkmenistan gafletde. Uyanması lazım artık. Peki azan okunmuyor. Lan domuz eti yiyorlar. Ayıp ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

20:30 - 21:00
Habarlar gündeligi
21:00 - 21:06
Täzelikler
21:06 - 21:30
Habarlar gündeligi