Şenbe, Fewral 28, 2015 Aşgabat wagty 02:07
  • Türkmen-owgan serhedi

    Aşgabat bilen konfliktden howatyrlanýarys

    Owganystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky Amyderýada emele gelen we eýeçiligi barada dürli soraglar bolan adada Türkmenistanyň sim dikip, öz esgerlerini ýerleşdirendigi aýdylýar.

  • Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew

    Belarus gyrgyz prezidentini tankyt etdi

    Belarusyň Daşary işler ministrligi Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýewiň özünden öňki prezident Kurmanbek Bakiýew we onuň garandyşlary bilen baglylykda eden çykyşyna berk reaksiýa bildirdi.


Wideo

Wideo Olimpiadanyň gymmat mirasy

2014-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň bu ýerde ýaşaýan we işleýän adamlar üçin öz bahasy bar.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #9

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Abadanyň stadiony boş durýar

Abadan şäheriniň 10 müň tomaşaça niýetlenýän stadionynda sport ýaryşlary geçirilmeýär.


Infografik

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Maýdan gyrgynçylygy

2014-nji ýylyň 20-nji fewralynda Kiýewiň ýewropaçy protest hereketleri dartgynlylygyna galýardy.


Test

Dünýä separatistleri

Siz bu dürli separatist hereketleri barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 27.02.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
27.02.2015
Şu gün: Moskwada Kremle tarapdar ýaşlar topary Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi radiostansiýalarynyň ýerli býurosynyň öňünde protest geçirdiler; Müsüriň paýtagty Kairiň ýaşaýyş böleginde bomba partlamalarynyň birnäçesi boldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 27

Şu gün: Moskwada Kremle tarapdar ýaşlar topary Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi radiostansiýalarynyň ýerli býurosynyň öňünde protest geçirdiler; Müsüriň paýtagty Kairiň ýaşaýyş böleginde bomba partlamalarynyň birnäçesi boldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 26

Şu gün: Kriket muşdaklary Owganystanyň Dünýä çempionatynda gazanan ilkinji ýeňşini baýram edýärler; Bişkekde Daşary işler ministrligi Belarusy gyrgyzystanly howply jenaýatçylary penalamakda aýyplady we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 25

Şu gün: Garmada, Yrak, jeňçiler bilen ilteşikli sünni tire liderleri Eýrany dört adamy öldürmekde aýypladylar; Kabulda bir gözegçilik topary Kabul bankyndan $900 million gowrak puluň ogurlanmagy bilen ilteşikli adamlaryň jogapkärçilige çekilmezliginden şikaýat etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 24

Şu gün: Owganystanyň prezidentiniň edarasy şu ýyl ýurtda garaşylýan gurakçylyk bilen bagly halkara ýardamyny sorady; Täjigistanyň paýtagty Duşenbede güýçli garyň ýagmagy jemgyýetçilik transportunyň işini bökdedi.
Wideo

Wideo Fewral, 23

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde oppozisiýadaky “Awami milli partiýasy” hökümet edaralarynyň öňünde protest geçirdi; Azerbaýjanda milli puluň hümmetiniň peselmeginiň harytlaryň gymmatlamagyna getirdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 20

Şu gün: Gündogar Ukrainada orsýetçi separatistler Debalsewe şäheriniň golaýyndaky Çornuhine şäherçesiniň kontrollugyny öz gözegçiligine geçirendiklerini öňe sürdiler; Duşenbede Täjigistanyň Içeri işler ministrligi ýüzlerçe kilogram neşe serişdesini otlady we beýleki täzelikler.


AI: Türkmenistanda adamlar gynalýar

Iň soňky teswir (jemi 2)

Rahman: Kanuny goramak!!! Nirden kanuna hormat goysunlar? Prezident Berdimuhammedowdan nusga alyalar/ Jyeng ozi konstitusiyany ... Dowamy

R.Aliýew Awstriýanyň türmesinde öli tapyldy

Iň soňky teswir (jemi 1)

Weliyew: Ozuni ölduren bolsun, ya başga biri oldüren bolsun, ençe bigünä gazaklaryň ganyna galan ... Dowamy

"Suduň netijesi işi agyrlaşdyrýar"

Iň soňky teswir (jemi 3)

Atsyz: Can ynha, ylalasmazlyk yuze cykanda ilki turkmen suduna yuz tutmaly diyilen madda ret ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi
08:00 - 08:30
Habarlar gündeligi