Anna, Oktýabr 31, 2014 Aşgabat wagty 11:46
  • Orsýetiň energiýa ministri Aleksandr Nowak, Brussel, 29-njy oktýabr, 2014.

    Orsýet gaz üçin garantiýa talap edýär

    Orsýet Ukraina bilen aradaky gaz dawasynyň, tä pula mätäç Kiýewiň Moskwadan gyşda satyn aljak gazynyň bahasyny öňünden tölejekdigine Ýewropa Bileleşigi kepil geçýänçä, çözüp bolmajakdygyny tekrarlaýar.

  • Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etraby, 28-nji oktýabr, 2014.

    "Mellek däl-de, emgek berdiler"

    Türkmenistanda ilaty ýaşaýyş jaý ýa-da ýer bilen üpjün etmek maksady bilen döwlet tarapyndan ilata mellek ýerleri paýlanyp berilýär. Lebap welaýatynda ýakynda paýlanan mellekler çägeli gumuň içinden bolup çykdy.


Azatlyk TW

Wideo "Dünýä bazary" ýumrulýar

Lebap welaýatynyň iň uly bazarlarynyň biriniň dükanlary ýumrulýar.Fotosergiler

Fotosergi "Bäş aýak" sökülýär

“Bäş aýak” diýip atlandyrylýan binanyň içi we daşy dolulygyna sökülýär.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #43

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 30.10.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
30.10.2014
Şu gün: Ukrainada ýangyn söndürijiler Kiýewiň ot alan iň gadymy teatrynda ýangynyň netijelerini arassaladylar; Pakistanyň Peşawar şäherinde göwüsdäki rak keseli barada habarlylygy artdyrmak üçin ýöriş geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 30

Şu gün: Ukrainada ýangyn söndürijiler Kiýewiň ot alan iň gadymy teatrynda ýangynyň netijelerini arassaladylar; Pakistanyň Peşawar şäherinde göwüsdäki rak keseli barada habarlylygy artdyrmak üçin ýöriş geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 29

Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda polisiýa geçen ýylda neşe söwdegärleriniň elinden alnan 20 tonna neşe serişdelerini oda berdiler; Ukrainanyň Dnepropetrowsk şäherinde orsýetçi separatistlere garşy söweşlerde wepat bolan 20 çemesi näbelli esgeriň jaýlanyş çäresi geçirildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 28

Almaty şäheriniň sudy mahabat kompaniýasyna dawaly reklama üçin 200 müň amerikan dollary möçberinde jerime saldy; Gyrgyzystanyň günortasynda gyrgyz we täjik ýaşlaryny birleşdirmek maksatly forum geçirilýär we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 27

Şu gün: “Opora” atly raýat jemgyýetçilik guramasynyň maglumatyna görä, Ukrainanyň parlament saýlawlary kadaly we kanunalaýyk görnüşde geçirilipdir; Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 23 ýyllygy bellenilip geçildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 24

Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde Jamiat Ulema-e-Islam Fazl atly dini partiýanyň wekilleri öz liderini öldürmek synanyşygyna garşy protest geçirdiler; Orsýetiň Ýewropa Bileleşiginiň oba-hojalyk önümlerine girizen gadagançylyklary Täjigistanda duýulyp başlandy we beýleki täzelikler.

Радио Азатлык на русском

Путин, повелитель овощей

Как влияет введенное Россией эмбарго на рынок некоторых видов овощей и фруктов в странах Евросоюза

Fotosergi Эрдоган: грузы для защитников Кобани попали к ИГ

Президент Турции считает, что операция по оказанию помощи курдам Кобани осуществлялась неправильно"Döwlet gurluşykdan elini çekmeli"

Iň soňky teswir (jemi 2)

Babajan: Name gurlusygy hususy eyeçilige berip ozun yaly yurdy kella geyjek bolyanmy Dowamy

“Gaz üpjünçiligi kadaly däl”

Iň soňky teswir (jemi 1)

yalkym: dogurdanam obamyza gaz yetenok jaylara girer yaly dal ondana meydan yyly Dowamy

Dinçileriň türmeden çykmagy üstünlikmi?

Iň soňky teswir (jemi 1)

kakyş: Türkmen ilki bilen günãli tutmaly, soň iş kesmeli. Bigünä adamlar bilen türmäni doldyrmaly ... Dowamy

“Aýlyk haklary wagtynda berilmeýär”

Iň soňky teswir (jemi 5)

demokrat: mardaky hytaylaryn firmasyna girjek bolsan 800$ Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
Habarlar gündeligi

HABARLAŞYŇ