Anna, Sentýabr 04, 2015 Aşgabat wagty 08:44
  • Şwesiýa, prokuror Krister Petersson, ýanwar, 2014 ý.

    Prokuror: Deliller Daşkende yşarat edýär

    Şwed prokurory prezident Y.Kerimowyň hökümetini tankytlaýan ruhanyny öldürmek üçin Şwesiýada edilen synanyşygyň arkasynda özbek häkimiýetleriniň bardygyny aňladýan delil bar diýýär.

  • Aşgabat, Migrasiýa gullugy

    Türkmen studentleri Bişkege 'gelmeýär'

    Türkmenistandan alternatiw habarlary çap edýän habartm.org websaýty, öz çeşmelerine salgylanyp, türkmenistanly studentleriň, ozalkylary ýaly, Gyrgyzystana okamaga goýberilmeýändigini ýazýar.
Fotosergiler

Fotosergi Ilkinji jaň kakyldy

Türkmenistanyň mekdeplerinde "ilkinji jaň" dabaralary geçirildi.

Fotosergi Region görnüşleri # 35

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar


Infografik

Fotosergi Sanlarda #9

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi MA: Dollar gatnaşyklary

MA ýurtlarynda dollaryň degişli milli pul birlige görä üýtgemeginiň derejesi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 3.09.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
03.09.2015
Şu gün: Ukrainanyň milli gwardiýasynyň esgerleri parlament binasynyň ýanynda alan granat ýaralaryndan wepat bolan iki esgeriň jaýlanyş dabarasyna gatnaşdylar; Owgan žurnalistleri Kabulda ýygnanyp, donor ýurtlaryň owgan hökümetine metbugat azatlygyny hormatlamagy üçin basyş etmegine çagyrdylar.
Wideo

Wideo Sentýabr, 3

Şu gün: Ukrainanyň milli gwardiýasynyň esgerleri parlament binasynyň ýanynda alan granat ýaralaryndan wepat bolan iki esgeriň jaýlanyş dabarasyna gatnaşdylar; Owgan žurnalistleri Kabulda ýygnanyp, donor ýurtlaryň owgan hökümetine metbugat azatlygyny hormatlamagy üçin basyş etmegine çagyrdylar.
Wideo

Wideo Sentýabr, 2

Şu gün: Owganystanyň günbataryndaky Gor welaýatynda bir zenana, biwepalykda günäli tapylanyndan soň, 100 gamçy dürre uruldy; Moldowan žurnalistleri Azerbaýjanyň Kişinýowdaky ilçihanasynyň öňünde türme tussaglygyna höküm edilen derňewçi žurnalist Hatyja Ysmaýylowanyň goldawyna protest geçirdiler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 1

Şu gün: Kiýewde Parlament binasynyň öňüne gül desseleri goýuldy; Pakistanda janyndan geçen özüni partlatdy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 31

Pakistanda saglyk pudagynyň zenan işgärleri öz aýlyk haklarynyň wagtyndan giç berilmegine nägilelik bildirip, protest geçirdiler; Serbiýada ýerli aktiwistler tarapyndan Ýakyn Gündogardan we Demirgazyk Afrikadan gelen bosgunlara ynsanperwer kömek edildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 28

Şu gün: Müňlerçe bosgun Serbiýanyň içinden wenger serhedine çenli süýşmegini dowam etdirýär; Pakistanly protestçiler Peşewarda hindi baýdaklaryny otladylar; Gazagystanyň ekloglar Astanada Orsýetiň Gazagystanyň Baýkonur kosmadromundan soňky atan raketalary sebäpli protest gurnadylar.
Wideo

Wideo Awgust, 27

Şu gün: Ýewropa Bileleşiginiň we günbatar Balkan ýurtlarynyň liderleri Wenada migrasiýa meselesiniň maslahatyny edýärler; Kosowadaky iň uly oppozisiýa topary paýtagt Pristinada Serbiýa bilen ýagdaýlary kadalaşdyrmak barada gelnen ylalaşyga garşy protest gurnady we beýleki täzelikler.


Fahmida Riazyň "Ýasyn süresi"

Iň soňky teswir (jemi 2)

Esen: Dogry aydyarsyn, yurekden aydylan, yurege bara. Dowamy

Sanksiýalar Orsýeti Hytaýa ýakynlatdy

Iň soňky teswir (jemi 1)

Atsyz: Put in dogry syyasat alp baryar Dowamy

“Bankomatlarda ownuk pul ýok”

Iň soňky teswir (jemi 2)

Turkmen yigidi: Wah wah jan watanym Turkmenistan nama dondurdi seni bu Gurbanguly, shuny indiki saylawda ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

09:00 - 09:06
Täzelikler
09:06 - 09:30
Habarlar gündeligi
09:30 - 10:00
Habarlar gündeligi