Anna, Awgust 22, 2014 Aşgabat wagty 18:43
  • Häzirki wagtda Türkmenistan Eýrana iki ugur boýunça tebigy gaz akdyrýar.

    Eýran türkmen gazyny almagy dowam etmekçi

    Eýran resmisi “Eýran türkmen gazynyň importyny duruzmaz” diýýär. Bu eýranyň nebit ministriniň “Eýran Türkmenistandan tebigy gaz import etmäge mätäç däl” diýen çykyşynyň yzysüre edildi.

  • Turkmenistan. Turkish school in Ashgabat. Gates. Car. August 20, 2014

    Aşgabat: "Anadoly" liseýi ýapyldy

    Türkmenistanda türk diplomatlarynyň, gurluşykçylarynyň, şeýle-de türkmen çagalarynyň okaýan Anadoly adyndaky türk liseýiniň hem-de başlangyç türk mekdebiniň gapylary müdimilik ýapyldy.


Azatlyk TW

Wideo Aşgabat-Serhetabat otlusynda

Ýolagçy otlularynda bilet ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygy aýdylýar.

Dünýä Türkmenleri - Forum

Owgan türkmenleri we "Talyban" howpyFotosergiler

Fotosergi Esengula syýahat

Esengulyda jaýlaryň köpüsi ýerden 1-2 metr ýokarda gurulan.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #33

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 21.08.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
21.08.2014
Şu gün: Yragyň demirgazgynda Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça edarasy Yragyň kürt şäheri Irbile ynsanperwer ýardam ýetirmek üçin uly göwrümli operasiýalara başlady; Owganystanda ýaşlar guramasy ýöriş geçirdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 21

Şu gün: Yragyň demirgazgynda Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça edarasy Yragyň kürt şäheri Irbile ynsanperwer ýardam ýetirmek üçin uly göwrümli operasiýalara başlady; Owganystanda ýaşlar guramasy ýöriş geçirdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 20

Şu gün: Pakistanda oppozision liderler Imran Hanyň we Tahir ul-Kadriniň müňlerçe tarapdary Yslamabatda parlamentiň öňünde jemlendi; Gyrgyzystanda 12 ýurduň harby okuw jaýlarynyň okuwçylary Yssyk-kölde geçirilýän harby oýunlara gatnaşýarlar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 19

Şu gün: Yrakda howa güýçleriniň Al-kharmah şäherine howa zarbasyny amala aşyrandygy aýdylýar; Bosniýa-Gersogowinada 20-nji Saraýewo festiwaly dowam edýär we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 18

Şu gün: Gazagystanda ençeme kompaniýa ýangyç söwdasyny çäklendirdi we jemgyýetde ýangyç gytçylygy baradaky howatyrlanmalary artdyrdy; Owganystanda “Adalaty talap etmek” atly hökümete degişli bolmadyk gurama ýurtda zorluklaryň pidalarynyň suratlaryny çap etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 15

Şu gün: Pakistanda iki gün bäri hökümete garşy geçirilýän protest aksiýasyna oppozisiýanyň ýene müňlerçe tarapdary goşuldy; Gazagystanyň paýtagtynda ençeme aýal maşgala öz öýleriniň häkimiýetler tarapyndan ýumrulmagyna nobatdaky protest aksiýasyny geçirdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 14

Şu gün: Moldawada aktiwistler Russiýanyň moldawan bag-bakja önümlerine garşy girizen gadagançylygyna garşy ýörite protest çäresini geçirdiler; Pakistanda harby ofiserler ýurduň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Bannu şäherinde geçirilen dabaralara gatnaşdylar we günüň beýleki täzelikleri.

Test

Kürtler we kürt medeniýeti

Ýakyn Gündogar we Kawkaz ýurtlaryndaky uly giňişliklerde 30 million çemesi kürt ýaşaýar. Siz «Kürdistan» syýasatlary barada okansyňyz, emma bu halk hakynda nämeleri bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Экспорт наемников и экстремистов

В Боснии, Сербии и Косово пытаются контролировать существенный поток наемников и экстремистов в зоны конфликтов в Сирии, Ираке и Украине.

Fotosergi Кто из сепаратистов ушел, а кто пришел им на смену

Видные пророссийские сепаратисты в Восточной Украине покидают свои посты. Их часто заменяют малоизвестные местные жители.Aşgabat: "Anadoly" liseýi ýapyldy

Iň soňky teswir (jemi 4)

akın: Name ucin beytyalerka turk okuwlarynda okan okuwcylar dunyagarayshy beyleki okuwlarynkydan has üstün bolya. ... Dowamy

Söweşijiler 'güýjeýär'

Iň soňky teswir (jemi 3)

Haji Myrat: Türkmen-Owgan serhediniň goragy has gowşak Owgan-Täjik Owgan-Özbek serhedinden Amyderýa akýar şu sebäpden Täjik ... Dowamy

"Şagallar gijelerine oba aralaşýar"

Iň soňky teswir (jemi 1)

baherdenli: eşidişime göra şagalain obalara yanaşmalarını sebbi dövetinin gijeleri daşarda gezmesi için yüpünden boşadilan ... Dowamy

Moskwanyň Günbatar bilen azyk urşy

Iň soňky teswir (jemi 1)

Benjamin: Globalashyan dunyadaki ykdysady, 2nji sowuk sowesh. Hegeling aydyshy yaly dialektik garshydashlyk dowam eder ... Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
"Gözýetim"

HABARLAŞYŇ