Anna, Oktýabr 24, 2014 Aşgabat wagty 21:04
  • Bütindünýä Saglyk guramasynyň maglumatlaryna görä, häzire çenli ebola wirusyna 10 müňe golaý adam ýolugypdyr

    Aşgabat ebolany 'äsgermeýär'

    Türkmenistanyň resmi habar serişdelerinde "ebola" wirusynyň howplulygy barada we ondan goranmagyň usullary barada halk köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär.

  • Saýlaw nokady, Nowotroitsk obasy, 23-nji oktýabr, 2014

    Ukrain saýlawlary täze syýasata ýol açýar

    26-njy oktýabrda Ukrainada geçiriljek saýlawlarda Ýewropa ösüş liniýasyny saýlap alan täze barlyşyk emele geljege meňzeýär. Häzir Ukrainanyň ors milletli raýatlary-da Putiniň golastyndaky Orsýete ynamsyz garaýarlar.


Azatlyk TW

Wideo Şowhunyň arkasyndaky sahna

Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramyna soňky taýýarlyk-türgenleşikleri geçirilýär.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #43

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Aşgabat: Dükanlar ýapyldy

Parahat 1-2-3-4 mikroraýonlarynda 100-den hem köp dükan ýapyldy.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 24.10.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
24.10.2014
Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde Jamiat Ulema-e-Islam Fazl atly dini partiýanyň wekilleri öz liderini öldürmek synanyşygyna garşy protest geçirdiler; Orsýetiň Ýewropa Bileleşiginiň oba-hojalyk önümlerine girizen gadagançylyklary Täjigistanda duýulyp başlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 24

Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde Jamiat Ulema-e-Islam Fazl atly dini partiýanyň wekilleri öz liderini öldürmek synanyşygyna garşy protest geçirdiler; Orsýetiň Ýewropa Bileleşiginiň oba-hojalyk önümlerine girizen gadagançylyklary Täjigistanda duýulyp başlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 23

Şu gün: Pakistanyň günorta-günbataryndaky Balujystan sebitinde ýaragly adamlaryň bir topary şaýy musulmanlarynyň jemgyýetinden sekiz adamy öldürdi; Gazagystanyň paýtagty Astanada EXPO-2017-ä görülýän taýýarlyklar boýunça halkara forum geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 22

Şu gün: Täjigistanda "Aziýa-plus" atly meşhur web-saýt petiklendi; Gürjüstanda protestçiler Tblisiniň şäher häkimliginiň binasynynyň daşynda ýygnandylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 21

Şu gün: Orsýetiň Wolgograd şäherinde adam heläkçilikli bomba partlamasynyň birinji ýyl dönümini bellediler; Gyrgyzystanda ýedi aktiwist elektrik togy üçin tölegleriň galdyrylmagyna protest bildirip, dört gün bäri açlyk çekýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 20

Moskwada Federal derňew komiteti oppozision lider Boris Nemtsowy sorag edýär; Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkegiň resmileri täze biometriki pasportlar üçin raýatlar barada maglumat toplap başladylar we beýleki täzelikler.

Радио Азатлык на русском

Fotosergi Эрдоган: грузы для защитников Кобани попали к ИГ

Президент Турции считает, что операция по оказанию помощи курдам Кобани осуществлялась неправильно

В Крыму затеяли перепись населения

По словам российского президента Владимира Путина, сбор информации будет неформальным, но его результаты нужны для «развития полуострова»'Türkmen kanuny tussaglary işledýär'

Iň soňky teswir (jemi 4)

Atsyz: turmelerımızde oyle gunasız yatyan adamlar kankı emma ol gunanı hakıkatdan ıshlan shol merezı ... Dowamy

"Zenan tussaglara köp üns beriläýsedi"

Iň soňky teswir (jemi 6)

Rahman: Hiç birimizem bu karrupsiýanyñ ösen döwründe türmeden zastrahowannyý däldiris. Şol tussaglaram biziñ öz ... Dowamy

"Ýerzemin dükanlary hemmelere ýaramaýar"

Iň soňky teswir (jemi 3)

Gurban : Kem dal elbetde, emma kompensasiya toleman koneleri mohurlemek akla syganok, bu su yagdaya ... Dowamy

Ýaşulular maslahaty näçä durýar?

Iň soňky teswir (jemi 4)

Mahmal : Yasulylara hormatsyzlygyn guruni edilenok, sol yygnagyn ya sona gatnasyan yasulylaryn gatnasmagyna her yyl ... Dowamy

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Täzelikler


Indikiler:

21:06 - 21:30
Habarlar gündeligi
21:30 - 22:00
Habarlar gündeligi
22:00 - 22:06
Täzelikler

HABARLAŞYŇ