Çarşenbe, Aprel 23, 2014 Aşgabat wagty 17:56
  • Aşgabat, mart, 2014.

    "Mugt jaý kanunda bar"

    Türkmenistanda şu günki gün ýaşaýyş jaý almak üçin nähili mümkinçilikler bar? Ýaşamak üçin jaýa mätäç adamlar üçin satyn almakdan başga mümkinçilikler hödürlenýärmi? Kanunda näme diýilýär?

  • Birleşen Ştatlaryň wise-prezidenti Jo Baýden Kiýewdäki Mihaýlowskaýa meýdanynda. 22-nji arpel, 2014 ý.

    Baýden Ukrain liderlerine goldaw bildirýär

    Jo Baýden Kiýewe eden saparynda Amerikanyň Ukrainanyň ykdysadyýetine kömek etmäge taýyndygyny, ýöne korrupsiýa "düwnügine" garşy göreşde köpräk iş edilmelidigini aýtdy.


Azatlyk TW

Wideo "Jaýlarymyzy ýykmaň!"

Berzeňňi kanal obasynyň ýaşaýjylary ýol proýekti sebäpli öz ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmaly edilendigini aýdýarlar.

Täze Tolkun - Forum

“Meniň adym Ogul-gerek”Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 22.04.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
22.04.2014
Şu gün: Orsýetiň Sankt Peterburg şäherinde kommunistleriň tarapdarlary sowet lideri Wladimir Leniniň doglan gününiň 144-nji senesini bellediler; Yrakda gadymy taryhy ýazgylaryň we Gurhanyň örän seýrek nusgalarynyň sergisi açyldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 22

Şu gün: Orsýetiň Sankt Peterburg şäherinde kommunistleriň tarapdarlary sowet lideri Wladimir Leniniň doglan gününiň 144-nji senesini bellediler; Yrakda gadymy taryhy ýazgylaryň we Gurhanyň örän seýrek nusgalarynyň sergisi açyldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 21

Şu gün: Pakistanyň Owganystan bilen serhetdeş Mohmand tire-taýpalar etrabynda resmiler bikanun ekilen gök naryň uly hasylyny ýok etdiler; Gyrgyzystanyň Batken welaýatynda örän seýrek Aýgül atly güle bagyşlanan gül baýramçylygy geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 18

Şu gün: Ukrainanyň Donesk şäherinde bitwewilik ýygnanyşygy geçirildi; Moskwada Alekseý Nawalnynyň sud diňlenişigi boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 17

Şu gün: Ukrainanyň paýtagtynda aktiwistler protest geçirip, maşyn sürüjileri Orsýetiň şirketlerinden ýangyç satyn almazlyga ündeýärler; Gyrgyzystanyň Oş regionynda ýylanlaryň birden köpelmegi mekdepleriň birinde sapaklaryň ýatyrylmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 16

Şu gün: Ukrainada ýaragly harbylar Orsýetiň baýdagyny galgadyp, ýurduň gündogarynda ýerleşýän Slowýansk şäherine bardylar; Pakistanyň Hyber Pahtunkwa welaýatynyň hökümeti 20 müň garyp çagany geýim we aýakgap bilen üpjün etmek boýunça proýekti amala aşyryp başlady we günüň beýleki täzelikleri.

Fotosergiler

Fotosergi Ýandaklyagyzyň iki ýüzi

Ýandaklyagyzy ikä bölýän kontrast ýiti gözüňe ilýär.

Fotosergi Ukrain krizisi karikaturada

Diýdimzor Orsýete, netijesiz günbatar liderlerine we Ukrainadaky syýasy ýagdaýa ýaňsyly garaýyşlar


Fotosergi Jezadaky günä geçiş

Eýranly zenan öz ogluny öldüren adamy ölümden alyp galdy.

Fotosergi Unudylan '9 komissar'

Fotosergide 1918-nji ýylda atylan Aşgabadyň 9 komissarlarynyň ýadygärligi görkezildi.


Ukraina

Ukraina özüniň baý taryhy bilen Ýewropa kontinentinde uly yzy galdyrypdy. Dowamy


Türkmen ýaşlarynyň internetdäki işjeňligi

Iň soňky teswir (jemi 1)

maksat: Туркмен яшларын интернетдеки ишженлиги говшак себеби туркменистанда интернет гымат 10 мега/секунда тизлиги интернеде ... Dowamy

"Gumlukdan berilýän mellek daş bolýar"

Iň soňky teswir (jemi 1)

аман: довлет хич задам гурып бермайа дина алдап гечйалер халкы,хич хили мумкунчилик йок,жайы барларынам ... Dowamy

"Jaýlarymyzy ýykmaň!"

Iň soňky teswir (jemi 3)

Adalat: Sen şo melleklerin hususy bolmadygyny doly bilyanmi. İkinjidenem hususy bolanda yykan jaylarynyn yerine ... Dowamy

Halk bilen hökümetiň arasy

Iň soňky teswir (jemi 17)

Çiştelpek: Adamlar, beýtmeseňizläň-how! Ukrainany ýykan demokratiýa däl, diktatura! O taýda meň inim okaýar, üç ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
"Täze Tolkun"