Sişenbe, Maý 05, 2015 Aşgabat wagty 21:21
  • Alekseý Nawalnyý (ç) we onuň dogany Oleg (s)

    Doganlar Nawalnylara baýrak berildi

    Kremliň ýiti tankytçysy Alekseý Nawalnyý we onuň dogany Oleg köpçüligi totalitar režimleriň işleri bilen habarly etmek boýunça ýokary derejeli baýrak bilen sylaglandylar.

  • Owgan howpsuzlyk güýçleri.

    Badahşanda howpsuzlyk ýene ýaramazlaşýar

    Owganystanyň Badahşan welaýatynyň Werduç etrabynda söweşijler owgan serhetçi güýçleriniň we harbylarynyň merkezine hüjüm edip, birnäçe harbyny zalymlarça öldürip, başga-da ençemesini zamun aldy.


Infografik

II Jahan Urşunyň sahypalary

II Jahan Urşunda "Sowet Soýuzynyň Gahrymany” diýlen ada eýe bolan türkmenistanlylaryň infografigi. DowamyFotosergiler

Fotosergi Region görnüşleri #18

AÝ/AR-yň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar

Fotosergi Türkmen görnüşleri #18

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #5

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Metbugat azatlygy 2015

Dünýä ýüzünde metbugat azatlygynyň derejesini görkezýän infografik.


Test
Poster For the Tom Hardy Thriller CHILD 44

Gadagan edilen kinolar

Siz gadagan edilen kino esrleri barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 5.05.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
05.05.2015
Şu gün: Ukrainanyň demirgazyk-gündogaryndaky Harkiw şäherinde polisiýa ofiserleri Ikinji Jahan Urşunyň pidalarynyň ýadygärliginiň golaýynda gözegçilik edýärler; Pakistanyň Hyber Pahtunkhwa welaýaty boýunça ilkinji zenanlar bileleşigi döredildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 5

Şu gün: Ukrainanyň demirgazyk-gündogaryndaky Harkiw şäherinde polisiýa ofiserleri Ikinji Jahan Urşunyň pidalarynyň ýadygärliginiň golaýynda gözegçilik edýärler; Pakistanyň Hyber Pahtunkhwa welaýaty boýunça ilkinji zenanlar bileleşigi döredildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 4

Şu gün: Moldowada 40 müň çemesi adam paýtagt Kişinýowyň köçelerine çykyp üç bankdan milliard dollaryň ýitirim bolmagyna protest bildirdi; Gyrgyzystanyň paýtagtynda 6 müň çemesi student Ýeňiş baýramynyň 70 ýyllygy bilen bagly dabara gatnaşdy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 1

Şu gün: Krymda resmiler 1-nji maýda Simferopolda gecirilen parada 35 müň adamyň gatnaşandygyny aýtdylar; Almatyda ýüzlerçe adam aýdymçy Batyrhan Şukenow bilen hoşlaşmak üçin jemlendi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 30

Şu gün: Täjigistana Gazagystan tarapyndan ýollanan gumanitar kömek gelip gowuşdy; Gürjüstanyň milli pul birligi dollara görä hümmetsizlendi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 29

Şu gün: Kiýewde Ukrainanyň “Sagçy sektor” atly milletçi toparynyň aktiwistleri prezidentiň administrasiýasynyň öňünde protest geçirdiler; Yragyň Kirkuk şäherinde kürt studentleriniň ençemesi etnik türkmeniň uniwersitete ýolbaşçy saýlanmagyna garşy çykyş etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 28

Şu gün: Belarusda Orsýetiň “Gije gurtlary” atly motor klubyna agza baýkerler Litwa goýberilmänsoň Breste dolandylar; Duşenbede Täjigistanyň energiýa ministri Türkmenistanyň maliýe ministriniň ýolbaşçylygyndaky resmi toparyny kabul etdi we beýleki täzelikler.


Aýal-gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmesi

Iň soňky teswir (jemi 9)

Behruz: Böyle yagdaya duçar bolmadym, yöne meniñ pikirimçe bul dogry edilyar. Çüñki turkiyede yören ... Dowamy

'Uruş barada eserler ýitip gidýär'

Iň soňky teswir (jemi 2)

Turkmenmurat: Hormatli Amanmurat Aga!
Sizin Turkmen tarihi baradaki makalalarinizi izigiderli okayarin.Turkmen halkinin gahrimanlari barada kop ... Dowamy

Özbek howpsuzlyk gulluklary we hyjap

Iň soňky teswir (jemi 1)

türkmen: Baryp yatan samsyklyk! Sowet külpeti hazirem dowam etyar Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

21:30 - 22:00
Habarlar gündeligi
22:00 - 22:06
Täzelikler
22:06 - 22:30
Habarlar gündeligi