Duşenbe, Aprel 21, 2014 Aşgabat wagty 20:28
  • Ýandaklyagyz obasynyň täze bölegi

    Ikä bölýän ‘Bagtyýarlyk’

    Ýandaklyagyz obasyna golaýlaşdygyňça bu obany ikä bölýän kontrast ýiti gözüňe ilýär. Bu obanyň esasy köçesiniň günbatarynda köne hem-de gündogaryndaky täze gurlan jaýlar ýerleşýär.

  • ABŞ-nyň wise-prezienti Jo Baýden

    Baýden Kiýewe bardy

    ABŞ-nyň wise-prezienti Jo Baýden Kiýewe geldi. Baýden prezidentiň wezipesini ýerine ýetiriji Oleksandr Turçynow we ukrain parlamentiniň deputatlary bilen gepleşikleri geçirer.


Azatlyk TW

Wideo 'Täze oba' gurulýar

Garagum derýasynyň gaýrasynda Täze oba diýilip atlandyrylan obanyň gurluşygy alnyp barylýar.

Täze Tolkun - Forum

“Meniň adym Ogul-gerek”Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 21.04.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
21.04.2014
Şu gün: Pakistanyň Owganystan bilen serhetdeş Mohmand tire-taýpalar etrabynda resmiler bikanun ekilen gök naryň uly hasylyny ýok etdiler; Gyrgyzystanyň Batken welaýatynda örän seýrek Aýgül atly güle bagyşlanan gül baýramçylygy geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 21

Şu gün: Pakistanyň Owganystan bilen serhetdeş Mohmand tire-taýpalar etrabynda resmiler bikanun ekilen gök naryň uly hasylyny ýok etdiler; Gyrgyzystanyň Batken welaýatynda örän seýrek Aýgül atly güle bagyşlanan gül baýramçylygy geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 18

Şu gün: Ukrainanyň Donesk şäherinde bitwewilik ýygnanyşygy geçirildi; Moskwada Alekseý Nawalnynyň sud diňlenişigi boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 17

Şu gün: Ukrainanyň paýtagtynda aktiwistler protest geçirip, maşyn sürüjileri Orsýetiň şirketlerinden ýangyç satyn almazlyga ündeýärler; Gyrgyzystanyň Oş regionynda ýylanlaryň birden köpelmegi mekdepleriň birinde sapaklaryň ýatyrylmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 16

Şu gün: Ukrainada ýaragly harbylar Orsýetiň baýdagyny galgadyp, ýurduň gündogarynda ýerleşýän Slowýansk şäherine bardylar; Pakistanyň Hyber Pahtunkwa welaýatynyň hökümeti 20 müň garyp çagany geýim we aýakgap bilen üpjün etmek boýunça proýekti amala aşyryp başlady we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 15

Şu gün: Pakistanyň Peşewar şäherinde ýerli ynsanperwer gurama geçen ýylyň sentýabr aýynda hristian ybadatnahasynda bolan partlamanyň pidalaryna maliýe kömegini berdi; Gazagystanda ýaş çagaly birnäçe zenan Astanadaky Baş prokuraturanyň öňünde özlerini zynjyrladylar we günüň beýleki täzelikleri.

Fotosergiler

Fotosergi Ukrain krizisi karikaturada

Diýdimzor Orsýete, netijesiz günbatar liderlerine we Ukrainadaky syýasy ýagdaýa ýaňsyly garaýyşlar

Fotosergi Jezadaky günä geçiş

Eýranly zenan öz ogluny öldüren adamy ölümden alyp galdy.


Fotosergi Unudylan '9 komissar'

Fotosergide 1918-nji ýylda atylan Aşgabadyň 9 komissarlarynyň ýadygärligi görkezildi.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #16

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Ukraina

Ukraina özüniň baý taryhy bilen Ýewropa kontinentinde uly yzy galdyrypdy. Dowamy


Halk bilen hökümetiň arasy

Iň soňky teswir (jemi 14)

Ak Welsapar: Halyl, eger siz dürdäne bolsaňyz, näme üçin öz pikiriňizi iki setirde aňlatmansyňyz, oňa ... Dowamy

"Migrasiýadan adalata garaşýarys"

Iň soňky teswir (jemi 9)

Kan: Student sen biraz oterak gecdin.sebabi kabir ayal masgalalar masgalasyny dolandrmak ucin cagalaryny geyindrmek ... Dowamy

TDU: 200 çemesi sport çäresi geçiriler

Iň soňky teswir (jemi 2)

magtymguly: turkmen talyplary hacan okamaga baslarka? Dowamy

"Balalarymyzy nätsekkäk?"

Iň soňky teswir (jemi 4)

magtymguly: Yrýa boldy köpüñ okan namazy,
Alla hiç bolmady razy
Pygamber ornunda oturan kazy,
Para üçin elin ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

20:30 - 21:00
"Gözýetim"
21:00 - 21:06
Täzelikler
21:06 - 21:30
Habarlar gündeligi