Çarşenbe, Noýabr 26, 2014 Aşgabat wagty 15:53
  • "Sanjar wakalary" boýunça tussag edilenleriň ykbaly nämälimligine galýar.

    Wideo "Sanjar wakalary": 12 ýyl nämälimlik

    S.Nyýazowyň "janyna kast etmek synanyşygy" diýilýän wakalardan bäri 12 ýyl geçdi. "Sanjar wakalary" diýlip hem tanalýan şol hadysalarda tussag edilenleriň ykbaly häzire çenli hem nämälimligine galýar.

  • Resmiler elektrik energiýasynyň nyrhlarynyň ýokary galmagynyň sebäpleri barada ilata hiç hili düşündiriş bermeýärler.

    Türkmenistan: toguň tölegi 100% galdy

    Şu ýylyň 1-nji dekabryndan başlap, Türkmenistanda ilata mugt berilýän limitden artyk sarp edilen elektrik togunyň bahasy 100%-den gowrak ýokary galar. Bu barada degişli bilidirişler asylypdyr.


Infografik

Ömür ýoly

Azatlyk Radiosy Boris Şyhmyradowyň ömür ýoluna bagyşlap ýörite infografik taýýarlady. DowamyFotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #47

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Parahat-7 jaýrylýar

Ýaşaýyş jaýlaryň töwereginde uly göwrümli jaýryklar emele gelip başlady.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 25.11.2014 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
25.11.2014
Şu gün: Ermenistanyň paýtagty Ýerewandaky harby gonamçylykda üç esgeriň jaýlanyş merasymy geçirildi; Gürjüstanda zenanlara garşy amala aşyrylýan ýowuzlyklary protest etmek maksady bilen ýurduň 20-den gowrak şäherinde ýöriş geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 25

Şu gün: Ermenistanyň paýtagty Ýerewandaky harby gonamçylykda üç esgeriň jaýlanyş merasymy geçirildi; Gürjüstanda zenanlara garşy amala aşyrylýan ýowuzlyklary protest etmek maksady bilen ýurduň 20-den gowrak şäherinde ýöriş geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 24

Şu gün: Pakistanda “Milli Awami” partiýasynyň lideri öldürilenden soň, bu partiýanyň tarapdarlary köçelere çykyp, üç günlük ýas yglan etdiler; Gazagystanyň paýtagty Astanada howanyň sowamagy käbir mekdepleriň we iş merkezleriniň ýapylmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 21

Şu gün: Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenko Moldowadaky uly ukrain jemgyýetiniň agzalary bilen duşuşmak üçin Balti şäherine bardy; Peşawar şäherinde Haýber tire-taýpalar etrabyndan göçürilen ýerli ýaşaýjylar şäheriň çetinde gurlan lagerlere bardylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 20

Şu gün: Türmeden boşadylan gazagystanly aktiwist Roza Tuletaýewa Žanaozen şäherindäki öýünde öz maşgalasy we tarapdarlary bilen duşuşdy; Täjigistanyň syýahatçylyk agentligi ýurduň Transport ministrliginiň görkezmesi boýunça pasportsyz raýatlara Orsýete bilet satmagyny bes etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 19

Şu gün: Orsýetdäki birinji McDonald’s naharhanasy üç aýlap ýapyk duransoň, gaýtadan açyldy; Pakistanyň Bannu şäherinde Demirgazyk Waziristanly bosgunlaryň onlarçasy azyk we maliýe kömegini paýlamakdaky korrupsiýa garşy protest geçirdiler we beýleki täzelikler.

Радио Азатлык на русском

Неблагодарная роль

Почему Барак Обама фактически уволил министра обороны США Чака Хейгела?

Fotosergi Новый медиаресурс Кремля учит Запад бояться самого себя

Созданное недавно российское новостное агентство «Спутник» заявляет, что стремится «обеспечивать альтернативную интерпретацию событий в мире». И оно не шутит.Merkezi Aziýa we Yslam

Iň soňky teswir (jemi 8)

mukaddesligi: Doslar biz nämäniñ dawwasyny edýäs bizi şeýdip taşlanlar şu temany ýazýanlaryñ arkadagy arkasynda ... Dowamy

"Ýurdum hiç özgermändir"

Iň soňky teswir (jemi 8)

Hally Mergenow: Howala Bahara menem goşlyan ayreporda baryen weli yüzin alyp goyberaler. 8 saat garaşyan ... Dowamy

“Suw ölçeýji gurallar oturdylmaly”

Iň soňky teswir (jemi 1)

Rahman: Name yolbashchycumaklan agyz suvy azaldymy-ka? Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
Habarlar gündeligi