Çarşenbe, Iýul 08, 2015 Aşgabat wagty 02:52
  • Gurtly köli. 7-nji iýul, 2015 ý.

    Aşgabadyň köllerine barýan ýollar ýapyldy

    Eýýäm iki hepdeden gowrak wagt bäri paýtagtyň demirgazyk tarapyndaky Gurtly kölüne we gündogaryndaky öňki Sport kölüniň golaýyndaky suw howdanyna barýan ýollar ýapyk.

  • Özbegistanyň prezidentiniň gyzy Gülnara Karimowa.

    ABŞ Gülnara Karimowany derňemekçi

    Özbegistanyň prezidentiniň gyzy Gülnara Russiýanyň aragatnaşyk firmalary MTS bilen "Wympelkomdan" alan parasyny Irlandiýanyň, Lüksemburgyň we Belgiýanyň banklarynda goýupdyr.


Infografik

Owganystandaky dartgynlylyk

Demirgazyk Owganystandaky dartgynly nokatlar barada maglumat berýän infografik. DowamyFotosergiler

Fotosergi Aşgabat: Jaýlar ýumrulýar

A.Nyýazow-Azady çatrygyndan tä Köpetdag stadionyna çenli käbir jaýlar sökülýär.

Fotosergi Region görnüşleri # 27

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar


Infografik

Fotosergi Sanlarda #7

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Berdimuhamedowyň kitaplary

G.Berdimuhamedowyň adyndan çykan kitaplar barada maglumat berýän infografik.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 07.07.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
07.07.2015
"Talyban" söweşijileri Kabulyň gündogaryna hüjüm etdiler; Yslamabatda Musson ýagyşlary başlady we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 7

"Talyban" söweşijileri Kabulyň gündogaryna hüjüm etdiler; Yslamabatda Musson ýagyşlary başlady we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 6

Şu gün: Ýerewanda polisiýa protestçileri dargatdy; Tbiliside bir jaýyň ýumrulmagy netijesinde 4 adam öldi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul - 3

Şu gün: Orsýet tarapyndan goldanylýan separatistler özleriniň Azow deňziniň kenaryna golaý şäherlerden çykandyklaryny aýdýarlar; Kazanyň häkimi ýaşaýjylardan şäheriň bir köçesiniň adyny aýryp, oňa gazak prezidenti Nursoltan Nazarbaýewiň adynyň dakylandygy üçin ötünç sorady.
Wideo

Wideo Iýul, 2

Şu gün: Moldowada demonstrantlar Merkezi Bankyň öňünde protest geçirdiler; Pakistanyň Peşewar şäherinde buz sowdasy ýaýbaňlanýar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul - 1

Şu gün: Ýerewandaky protest lageri kiçeldi, emma ýaşlar hökümet elektrik nyrhyny ýokarlandyrmak kararyny yzyna alýança Bagramýan prospektini baglamagy dowam etjeklerini aýdýarlar; Yrakda etniki türkmenler YD-a garşy söweşmek üçin tälim alýar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýun, 30

Şu gün: Ýerewanda köpçülikleýin protestlerdäki aktiwistleriň aglabasynyň öýlerine dolanmagy netijesinde demonstrasiýalardaky adamlaryň sany azaldy; Bişkekde gyrgyz protestçileri ýurduň esasy hökümet binasynyň öňünde ýygnandylar we beýleki täzelikler.


Gažada ýüzlerçe jaý ýykylmaly edildi

Iň soňky teswir (jemi 4)

Atsyz: nagile bildiryas Dowamy

Taksometr talaby berjaý edilýärmi?

Iň soňky teswir (jemi 1)

Taksist: Pahyrlar norma etmeli bolyar gunlik. Eger-de taksimetr boyunca ishleseler nadip tolesin shol normany?! ... Dowamy

"Prezident halka gerek işi etsin"

Iň soňky teswir (jemi 16)

arslan: berdımuhammedowyn derdı halkın parabola antenı ınternetı emma turkmenın sacagy aklynda pıkrınde dal mıllet ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi