Duşenbe, Oktýabr 05, 2015 Aşgabat wagty 08:56
  • Bişkek. Saýlawçylar ses berýär.

    Gyrgyzystan parlament saýlaýar

    Gyrgyzystan parlament saýlawlaryny geçirýär, synçylar bu ses berişligiň berjek netijelerini öňünden kesgitlemegiň örän kyndygyny aýdýarlar. Eýýämden tehniki problemalar bilen bagly hadysalar ýüze çykdy.

  • Gunduz. Weýran edilen hassahana.

    Gunduz: Hassahana 'zarbasy' derňelýär

    3-nji oktýabrda Owganystanyň demirgazyk şäheri Gunduzda, «Serhetsiz lukmanlar» toparynyň dolandyrýan hassahanasyna urlan howa zarbalarynda, ölenlerden başga, 40-a golaý adam ýaralandy.


Azatlyk TW

Berlinde migrant "haosy"

Germaniýada has gowy durmuşda ýaşamagy arzuw edip baran bosgunlar nobata durdylar. Dowamy

Pikir soralyşyk arhiwi


Fotosergiler

Fotosergi Region görnüşleri # 40

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar.

Fotosergi Aşgabatylar ýowara çykdy

Türkmenistanda 3-nji oktýabrda ählumumy ýowar geçirilýär.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #10

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Bahalar: Kagyz we iş ýüzünde

Infografikde harytlaryň döwlet tarapyndan görkezilýän we bazarlardaky bahalary barada maglumat berilýär.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 2.10.2015 y.i
|| 0:00:00
...  
 
X
02.10.2015
Şu gün: Siriýanyň oppozision toparlary ýaraşyk gepleşikleriniň ikinji tapgyryny geçirmek üçin Gazagystanyň paýtagty Astanada ýygnandylar.
Wideo

Wideo Oktýabr, 2

Şu gün: Siriýanyň oppozision toparlary ýaraşyk gepleşikleriniň ikinji tapgyryny geçirmek üçin Gazagystanyň paýtagty Astanada ýygnandylar.
Wideo

Wideo Oktýabr, 1

Şu gün: Owganystanyň raýat jemgyýetçilik toparlary hökümetiň Gunduz şäheriniň howpsuzlygyna talabalaýyk üns bermeýändigini aýdyp, protest geçirdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 30

Şu gün: Bir-birine garşy çykyş edýän protestçiler Moldowanyň Tebigat ministrliginiň öňünde jemlendiler; Ukrainanyň günbatarynda polisiýanyň we howpsuzlyk ofiserleriniň ýüzlerçesi Wolyn regionynda ýantar daşyny bikanun öndürýänlere garşy çäre geçirdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 29

Şu gün: Pakistanda “Jamat-e-Islami” atly dini partiýanyň agzalary protest geçirdiler; Kabulda geçirilen metbugat ýygnagynda prezident Aşraf Gani howpsuzlyk güýçleriniň Gunduz şäheriniň kontrollygyny gaýtadan yzyna aljakdygyny aýtdy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 28

Şu gün: Moldowanyň paýtagty Kişinewde hökümete garşy müňlerçe protestçi şäheriň esasy meýdançasyna ýygnandy; Pakistanyň Peşawar şäherinde Saud Arabystanyna haj zyýaratyna giden ýüzlerçe adam öýlerine dolandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 25

Şu gün: Moldowada hökümete garşy aktiwistler ýurtdaky korrupsiýa protest bildirip, moldowan parlamentiniň Kişinewdäki binasynyň daşynda çadyrlary gurdylar we beýleki täzelikler.


Dünýä türkmenleri we türkmen-owgan serhedi

Iň soňky teswir (jemi 1)

Azamat: Bu turkmenistan kendi halkini bakamiyor Dowamy

Maral: "Adalatsyzlyga uçradym"

Iň soňky teswir (jemi 4)

Atsyz: Halk özüniñ halal zähmeti bilen hökümeti ekleýär,olar bolsa ekleýän halkyny talaýar,halk hukugyny basgylaýar,kemsidýär,ähli ... Dowamy

Türkmen-owgan serhedi

Iň soňky teswir (jemi 5)

Atsyz: Elbetde türkmen-owgan serhedindäki hadysalar barada türkmen metbugaty dymýar belkide hökümet olary dymdyrýar.Sag bolsunlar ... Dowamy

Настоящее Время - Азия

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Настоящее Время. Азия - 2 октябряi
|| 0:00:00
...  
 
X
01.10.2015
Продолжаются бои за афганский Кундуз: талибы и правительство по очереди заявляют о контроле над городом. Предвыборная гонка в Кыргызстане запомнится скандалами и непомерными тратами партий. Социальный фашизм в Тюмени: власти отбирают детей у самых бедных жителей. Интервью с культовым персонажем девяностых. Артемий Троицкий о Путине, Ельцине и о себе.

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Hepdäniň jemi


Indikiler:

09:00 - 09:06
Täzelikler
09:06 - 09:30
Hepdäniň jemi
09:30 - 10:00
Hepdäniň jemi