Anna, Iýul 25, 2014 Aşgabat wagty 15:11
  • Käbir daşary ýurtly syýahatçylar Türkmenistana wiza almagyň kyndygyny aýdýarlar.

    "Wizany halkara tejribeler çözer"

    Türkmenistan bilen Türkiýäniň metbugatynda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn ösýändigi we özara gatnaşyklarda "Bir millet - iki döwlet" garaýşyndan ugur alynýandygy häli-şindi nygtalýar.

  • Ukrainada urlup ýykylan “Malaýziýa howaýollaryna” degişli uçarda pida bolanlaryň jesetleri Niderlandlara ugradyldy.

    Jesetler Niderlandlara ugradyldy

    “Malaýziýa howaýollaryna” degişli uçarda pida bolanlaryň 40 sanysy uly hormat bilen Nederlandlara ugradylandan soň, 24-nji iýulda jesetleriň ýene-de ençemesiniň Nederlandlara gowşurylmagyna garaşylýar.


Azatlyk TW

Wideo Korrupsiýa garşy göreş

Rumyniýa uzak ýyllaryň dowamynda korrupsiýadan ejir çekipdi.

Täze Tolkun - Forum

Türkmen dili we ýaşlarFotosergiler

Fotosergi Jülgedäki dynç alyş

Adamlar şäheriň yssysyndan "gaçyp" onuň daşyna dynç almaga gidýärler.

Fotosergi Zibil içindäki Gurtly

Gurtly kölüniň oňaýly kenaryndan, plýažyndan nam-nyşan galmandyr.


Радио Азатлык на русском

Fotosergi В России расширяют реестр "иностранных агентов"

Несмотря на то, что режим продвигает смертную казнь как метод предотвращения преступлений, Исламскую Республику охватила волна милосердия и прощения.

Рискованное решение для Афганистана

Спор между возможными преемниками покидающего свой пост Хамида Карзая показал, что систему, необходимо изменить, чтобы избежать разделения страны.


Test

Dünýä çempionaty

Tehniki taýdan örän ussat oýunçylarynyň bardygyna we Ýewropa çempionatlarynyň dördüsinde finala çykandygyna garamazdan (1960-njy ýylda utdy), SSSR köplenç Dünýä çempionatynyň finallarynda öz ýagdaýyna görä ýeterlik ýeňiş gazanyp bilmedi. Dowamy

Günüň täzelikleri

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Günüň täzelikleri - 24.07.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
24.07.2014
Şu gün: Moskwa sudy belli oppozisiýa aktiwistleriniň ikisini köpçülikleýin bidüzgünçilik gurnamakda günäli tapdy; Täjigistanda dönüklikde we içalyçylykda aýyplanan alym suduň we derňewiň bitarap bolmagyna çagyrdy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 24

Şu gün: Moskwa sudy belli oppozisiýa aktiwistleriniň ikisini köpçülikleýin bidüzgünçilik gurnamakda günäli tapdy; Täjigistanda dönüklikde we içalyçylykda aýyplanan alym suduň we derňewiň bitarap bolmagyna çagyrdy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 23

Şu gün: Kabulda onlarça adam köçä çykyp, Gazada we Owganystanda asuda adamlaryň pida bolmagyna garşy protest geçirdi; Gyrgyzystanyň çet-gyradaky toksuz-çyrasyz obasy Zardalyda çagalar bagy açyldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 22

Şu gün: Täjigistanda bolan ýangyn Kulowbaky ýerli bazarynda 46 dükany we kisky weýran etdi; Owganystanda bir janyndan geçen bombaçy motosikletli Kabuldaky halkara aeroportuň golaýynda goragçylyk edýän dört nepallyny öldürdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 21

Şu gün: Yrakda hökümet güýçleri Fallujadaky, günbatardaky Anbar welaýatyndaky sünni jeňçilerine garşy howa zarbalaryny urdular; Kabulda uniwersitet studentleri Owganystanda asuda adamlaryň öldürilmeginiň köpelmegine garşy protest gurnadylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 18

Şu gün: Moskwada adamlar Malaýziýanyň ilçihanasynyň öňüne gül desselerini goýdular; Bişkekde musulman aktiwistler Ysraýylyň Gaza zolagynda alyp barýan operasiýalaryna garşy protest bildirdiler we günüň beýleki täzelikleri.


Türkmenleriň obasyny "Talyban" aldy

Iň soňky teswir (jemi 3)

бег: Юртдан гачып гиденлер болшевик доври, азатлыгам дине Туркменистанын гыбатыны етмани онаряр Dowamy

"Türkmen serhediniň golaýy dartgynly"

Iň soňky teswir (jemi 2)

haji myrat: Farýapda şu günem bu welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşýan regýununyň golaýynda çaknaşyk bolupdyr Owganystanyň ... Dowamy

"Milli saz az diňlenýär"

Iň soňky teswir (jemi 2)

Hunter: Bu wagyt ony çalyp oñarýan bir barmy,köne dutarda aýdylan aýdymlary hiç bir heñe ... Dowamy

"Wizany halkara tejribeler çözer"

Iň soňky teswir (jemi 2)

maya : spasibo za informasıyu AZATLYK Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
"Gözýetim"

HABARLAŞYŇ