Şenbe, Maý 30, 2015 Aşgabat wagty 11:06
  • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow

    Prezidentlik möhlet uzaldylarmy?

    Türkmen Konstitusiýasyna prezidentlik möhletiniň bäşden ýedi ýyla çenli uzaldylmagyny göz öňünde tutýan maddanyň girizilmegi mümkin. Bu teklip Konstitusion Komissiýanyň maslahatynda aýan edildi.

  • Alekseý Nawalnyý

    Nawalnyý: Putin hiç zatdan gaýtmaz

    Russiýanyň oppozision liderleriniň biri Alekseý Nawalnyý prezident Wladimir Putiniň öz “häkimiýet monopoliýasyny” berkitmek üçin hiç zatdan gaýtmajakdygyny aýtdy.


Azatlyk TW

Wideo Aşgabat: “Ikiýüzli” duralgalar

Aşgabatlylar paýtagtyň ilatly sebitlerindäki duralgalaryň ünsden düşürilýändigini aýdýarlar.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #22

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Seýrek keýikler nämeden öldi?

Merkezi Aziýanyň iň seýrek haýwanlarynyň biri saýgaklar birden köpçülikleýin ölüp başlady.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #5

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Galam-ýarag bilen söweşenler

II Jahan Urşuna SSSR Ýazyjylar birleşigine agza bolan türkmen ýazyjy-şahyrlar gatnaşdy.


Test
Poster For the Tom Hardy Thriller CHILD 44

Gadagan edilen kinolar

Siz gadagan edilen kino esrleri barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 29.05.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
29.05.2015
Şu gün: Pakistanda hazarylar protest geçirdi; Gazagystanda Gurhanyň aýatlaryny ýatdan aýtmak bäsleşigi geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Maý, 29

Şu gün: Pakistanda hazarylar protest geçirdi; Gazagystanda Gurhanyň aýatlaryny ýatdan aýtmak bäsleşigi geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Maý, 28

Şu gün: Ukrainanyň gündogarynda orsýetçi separatistleriň belli komandiri Alekseý Mozgowoýyň jaýlanyş çäresi geçirildi; Azerbaýjanda oppozisiýa toparlary respublika güni mynasybetli ýöriş geçirmek üçin ilkinji prezidentiň dogduk obasyna jemlendiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 27

Şu gün: Täjigistanyň paýtagty Duşenbede neşe gaçakçylygyna bagyşlanan maslahat geçirildi; Gyrgyzystanda Milli kitaphana güni bellenildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Maý, 26

Şu gün: Owganystanyň gündogaryndakly Kandagar şäherinde howpsuzlyk güýçleriniň we “Talybanyň” söweşijileriniň arasynda ok atyşyk boldy; Gürjüstan Garaşsyzlyk gününi belleýär we beýleki täzelikler
Wideo

Wideo Maý, 25

Şu gün: Pakistanyň Hyber Pahtukhwa welaýatynyň Swabi etrabynda howa güýçleriniň türgenleşik uçary heläkçilige uçrady; Gazagystanyň paýtagty Astanada harby okuw jaýlarynda okuw ýylynyň tamamlanmagy dabara bilen bellendi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 22

Şu gün: Latwiýanyň paýtagty Rigada Ýewropa tarapdar demonstrantlar Ýewropa Bileleşiginiň Gündogar hyzmatdaşlygy sammitiniň geçirilýän binasynyň daşynda ukrain we gürjü baýdaklaryny galgatdylar we beýleki täzelikler.


'Türkmenistana takyk şert goýmaly'

Iň soňky teswir (jemi 3)

Cennet Aknur Türkiye: Ay name olimpiyada da ata miner serefsiz boynu dovlen yene şov yapar gelenlerde ... Dowamy

Heýkel täsin waka...

Iň soňky teswir (jemi 4)

mydamalyk: Mydamalyk yoluna tarap ilkinji adimler..Diktator senem gidesin gelenokmy??? Dowamy

2030-njy ýylda dünýä nähili bolarka?

Iň soňky teswir (jemi 5)

Melike: Hahaha virtual dunyamy..??? Dowamy

HABARLAŞYŇ
Next upcoming

19:00 - 19:06
Täzelikler


Indikiler:

19:06 - 19:30
Hepdäniň jemi
19:30 - 20:00
Hepdäniň jemi
20:00 - 20:06
Täzelikler